Search Results

Attention: Ongoing Pipeline Hydrostatic Pressure Test

Phillips 66 recently sent out several notices of its pipeline hydrostatic pressure test on the underground pipeline that operates near your property or domicile.

This update is to inform you that the test is still ongoing and may continue through September 11, 2021. We will send out an additional round of notices once the test is complete. Testing will only occur at night, from 8 p.m. through 8 a.m. the next morning.

Please do NOT enter the pipeline area during the test. If you would like a more detailed map showing where the pipeline runs near your property, please contact us by email at [email protected] or by telephone at 832-765-4501.

As part of our testing procedures, you may observe crews or contractors on or near the pipeline right-of-way while these monitoring activities take place.  These tests are run on a 24-hour basis for two or three days, so there may be some activity during nighttime hours as well.

Our crews will use company vehicles and appropriate safety apparel.  They will access the pipeline area either with lightweight vehicles on established roads or on foot.  We will undertake reasonable efforts to protect growing crops and vegetation, where applicable, but should a disturbance become necessary or be made inadvertently, our crews will document it.  

Following this monitoring activity, it will be determined if any repairs or excavation are needed.  Should that become necessary on your property, you will be notified with specific information as to when and where that work will take place. If desired, Phillips 66 will help you acquire alternative lodging at our expense.

At Phillips 66, we are committed to operating excellence and maintaining safe/reliable pipelines and facilities. Our core safety value means we are also committed to working together to help protect the communities we live and work in. If you suspect a Phillips 66 pipeline emergency, call the emergency number at 1-877-267-2290.

Please call 832-765-4501 or email at [email protected] with any questions or concerns you may have.

Atención: Prueba en curso de presión hidrostática en tuberías

Phillips 66 envió recientemente un aviso de la próxima prueba de presión hidrostática en la tubería subterránea que está operativa cerca de su propiedad o domicilio.

Esta actualización es para informarle que la prueba aún está en curso y podría continuar hasta el 20 de agosto de 2021. Enviaremos una ronda adicional de avisos una vez que se complete la prueba. Las pruebas solo se realizarán por la noche, a partir de las 8 p.m. hasta las 8 a.m. de la mañana siguiente.

Por favor, NO acceda al área de la tubería durante la prueba. Si desea un mapa más detallado que muestre dónde pasa la tubería cerca de su propiedad, comuníquese con nosotros por correo electrónico a [email protected] o por teléfono al 832-765-4501.

Como parte de nuestros procedimientos de prueba, puede ver equipos o contratistas cerca o en la zona de prioridad de paso de la tubería mientras se llevan a cabo estas actividades de monitoreo.  Estas pruebas se realizan las 24 horas durante dos o tres días, por lo que también podría haber algo de actividad durante el horario nocturno.

Nuestros equipos utilizarán vehículos de la empresa y ropa de seguridad adecuada.  Accederán a la zona de la tubería con vehículos ligeros por las rutas establecidas o a pie.  Realizaremos esfuerzos razonables para proteger los cultivos y la vegetación en crecimiento, cuando corresponda, pero si fuera necesario realizar alguna alteración o se produce inadvertidamente, nuestros equipos la documentarán.  

Después de esta actividad de monitoreo, se determinará si se necesita alguna reparación o excavación.  Si esto fuera necesario en su propiedad, se le notificará con información específica sobre cuándo y dónde se llevará a cabo ese trabajo. Si lo desea, Phillips 66 lo ayudará a alquilar un alojamiento alternativo a nuestro cargo.

En Phillips 66, estamos comprometidos con la excelencia operativa y el mantenimiento de tuberías e instalaciones seguras y confiables. Nuestro valor fundamental de seguridad significa que también estamos comprometidos a trabajar juntos para ayudar a proteger las comunidades en las que vivimos y trabajamos. Si sospecha de una emergencia en una tubería Phillips 66, llame al número de emergencias al 1-877-267-2290.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame al 832-765-4501 o envíe un correo electrónico a [email protected]

Chú ý: Kiểm tra Áp suất Thuỷ tĩnh Đường ống Đang diễn ra

Phillips 66 gần đây đã gửi một vài thông báo về việc kiểm tra áp suất thủy tĩnh đường ống, trên đường ống ngầm hoạt động gần cơ sở hoặc nơi ở của bạn.

Bản cập nhật này nhằm thông báo cho bạn rằng quá trình kiểm tra vẫn đang diễn ra và có thể tiếp tục đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2021. Chúng tôi sẽ gửi thêm một đợt thông báo nữa sau khi quá trình kiểm tra hoàn tất. Th nghim s ch din ra vào ban đêm, t 8 gi ti. đến 8 gi sáng hôm sau.

Vui lòng KHÔNG đi vào khu vực đường ống trong quá trình thử nghiệm. Nếu bạn muốn có một bản đồ chi tiết hơn thể hiện nơi đường ống chạy gần khu nhà bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ [email protected] hoặc qua điện thoại theo số 832-765-4501.

Là một phần trong quy trình kiểm tra của chúng tôi, bạn có thể quan sát các đội hoặc nhà thầu trên hoặc gần đường ống ngay trong khi các hoạt động giám sát này diễn ra.  Cuộc kiểm tra này được thực hiện trên cơ sở 24 giờ trong hai hoặc ba ngày, vì vậy cũng có thể có một số hoạt động vào ban đêm.

Đội ngũ của chúng tôi sẽ sử dụng xe của công ty và trang phục an toàn thích hợp.  Họ sẽ tiếp cận khu vực đường ống bằng các phương tiện hạng nhẹ thông qua những con đường đã có sẵn hoặc bằng cách đi bộ.  Chúng tôi sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý khi thích hợp để bảo vệ cây trồng và thảm thực vật đang phát triển, nhưng nếu có sự xáo trộn nào đó trở nên cần thiết hoặc vô tình được thực hiện, nhóm của chúng tôi sẽ ghi lại điều đó.   

Sau hoạt động giám sát này, sẽ xác định được xem có cần sửa chữa hoặc đào lên hay không.  Nếu điều này trở nên cần thiết đối với tài sản của bạn, bạn sẽ được thông báo các thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm công việc đó sẽ diễn ra. Nếu muốn, Phillips 66 sẽ giúp bạn có được chỗ ở thay thế với chi phí do chúng tôi trang trải.

Tại Phillips 66, chúng tôi cam kết vận hành xuất sắc và duy trì các đường ống và cơ sở vật chất an toàn/đáng tin cậy. Giá trị an toàn cốt lõi của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi cũng cam kết làm việc cùng nhau để giúp bảo vệ các cộng đồng mà chúng tôi đang sống và làm việc ở đó. Nếu bạn nghi ngờ có trường hợp khẩn cấp về đường ống của Phillips 66, hãy gọi số khẩn cấp 1-877-267-2290.

Vui lòng gọi 832-765-4501 hoặc gửi email đến [email protected] nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào.

注意:正在进行的管道静水压力测试

关于在您的物业或住所附近运行的地下管道进行管道静水压测试,Phillips 66 最近已发出多次通知。此信息更新旨在告知您,该测试仍在进行中,可能会持续到 2021 9 11 日。测试完成后,我们将再发出一轮通知。测试只会在晚上 8 点开始。 一直到第二天早上八点。

测试期间请勿进入管道区域。如果您需要更详细的地图以显示在您的物业附近运行管道的位置,请发送电子邮件至 [email protected] 或致电 832-765-4501 与我们联系。

作为我们测试程序的一部分,在进行这些监测活动时,您可能会看到工作人员或承包商出现在具有通行权的管道区域或附近区域。 这些测试每隔24小时运行一次,持续两到三天,因此夜间可能也会有一些活动。

我们的工作人员将使用公司的车辆和适当的安全服装。 他们将在已修建的道路上使用轻型车辆或步行进入管道区域。 我们将采取合理的措施以保护正在生长的农作物和植物(若适用),但是如果有必要或无意中造成干扰,我们的工作人员将进行书面记录。 

在此监测活动结束后,将确定是否需要任何维修或挖掘。 如果有必要在您的物业上进行维修或挖掘,则会通知您关于开展工作的时间和地点的具体信息。如有需要,Phillips 66 会自费帮助您获取替代住宿。

在 Phillips 66,我们致力于卓越运营并维护安全/可靠的管道和设施。我们的核心安全价值意味着我们还致力于协力合作以保护我们生活和工作所在的社区。如果您怀疑 Phillips 66 管道存在紧急情况,请拨打 紧急电话 1-877-267-2290 。

如有任何疑问或疑虑,请致电 832-765-4501 或发送电子邮件至 [email protected]